11 dec 2017 Inspectie BRZO over werken met gevaarlijke stoffen: positief!

AVR Rozenburg is een BRZO bedrijf. Dat is een bedrijf waar gewerkt wordt met én opslag is van gevaarlijke stoffen. Ieder jaar worden we daarom gecontroleerd door een BRZO inspectieteam. Het team bestaat uit medewerkers van: DCMR, Rijkswaterstaat, Inspectie SIZW (Arbeidsinspectie) en Veiligheidsregio. Dit jaar vond de inspectie plaats in oktober en een week geleden heeft AVR de rapportage ontvangen. Bij alles wat we doen staat veilig werken voorop, daarom vinden we het ook belangrijk om u te informeren over de resultaten van deze inspectieronde. 

De inspectie concludeerde dat AVR de bevindingen uit de inspectie in 2016 goed heeft opgevolgd. Daar hebben we hard aan gewerkt en zijn we dus erg blij mee. En nog mooier: bij deze inspectie zijn er geen overtredingen geconstateerd en hebben we complimenten gekregen over de housekeeping van ons terrein.

Wel zijn er een vijftal verbeterpunten aan het licht gebracht, welke door AVR zijn opgepakt of zo snel mogelijk worden opgelost:

  • Zo bleek de Brzo-kennisgeving van AVR gebaseerd op de werkelijke hoeveel opgeslagen stoffen, terwijl deze gebaseerd dient te zijn op de vergunde hoeveelheden. AVR heeft de kennisgeving hier op aangepast en ingediend bij DCMR.
  • Een ander administratief verbeterpunt: de gegevens die gebruikt zijn in de Quantitative Risk Analysis (QRA) om de risicocontour van ons bedrijf te bepalen waren op een aantal punten niet meer in overeenstemming met de werkelijke en vergunde situatie. Zo was o.a. gerekend met de werkelijke hoeveelheid opgeslagen ammoniak, terwijl gerekend moet worden met de vergunde hoeveelheid. Inmiddels wordt ammoniak niet meer gelost met slangen maar met een vaste losinstallatie die veiliger is. Deze punten zullen in een geactualiseerde QRA worden aangepast. De QRA zal in het eerste kwartaal van 2018 bij DCMR worden ingediend.
  • Op basis van de stoffenlijst van AVR bleek, dat AVR bij het indienen van (een wijziging van) Waterwetvergunning een Milieu Risico Analyse (MRA) dient op te stellen. De Waterwetvergunning van AVR is van 2015 en is onbeperkt geldig. AVR zal in 2018 een MRA opstellen en indienen bij Rijkswaterstaat.
  • Bij controle van de laad- en losslangen bleken deze wel gekeurd, maar was de connectie tussen keuringsrapporten en slangen niet eenduidig. AVR zal de slangen van individuele en unieke tagnummers voorzien die corresponderen met keuringsrapporten. De periodieke keuring en keuringsrapporten zullen worden geborgd in het nieuwe onderhoudssysteem van AVR.
  • De inspectie heeft geconstateerd dat AVR een nieuw onderhoudssysteem invoert met als doel de onderhoudshistorie eenvoudig te ontsluiten en de planning, uitvoering en documentatie van periodiek onderhoud te automatiseren. De inspectie constateert dat nog veel vakkennis over ageing (veroudering van installaties) in de hoofden van medewerkers zit die meer expliciet geborgd zou moeten worden in het onderhoudssysteem. AVR neemt dit ter harte. Informatie over leidingen is nu nog in verschillende systemen vastgelegd. Dit maakt het leidingbeheer lastig. Ook hier zal het nieuwe onderhoudssysteem verbetering in brengen. De inspectie heeft opgemerkt dat een heroverweging van de wijze van monitoring van de integriteit van de ammoniakleiding en de leidingen van de warmtespiralen in de ammoniaktanks op zijn plaats is. Nu worden deze leidingen visueel geïnspecteerd. AVR neemt deze opmerking ter harte en zal ultrasoon onderzoek van wanddiktes van deze leidingen in het onderhoudssysteem opnemen.